Všeobecné obchodné podmienky RASTAMAMA, o.z.

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pri nákupe v internetovom obchode shop.rastamama.sk. Všeobecné obchodné podmienky upravujú povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je RASTAMAMA, o.z. so sídlom Svätoplukova 2639/35 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 42447542, DIČ: 2120284947, ktorá je zapísaná v živnostenskom registri pod. č. 130-24650, spoločnosť nie je platcom DPH (ďalej len "predávajúci") a konečným spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci"), ktorého predmetom je kúpa služieb alebo tovaru pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov vo svojej domácnosti alebo odberateľom (ďalej len "kupujúci"), ktorým je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá prevádza nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Email: shop@rastamama.sk

Telefón: +421 903 918 831

Poštová adresa: Svätoplukova 2639/35 902 01 Pezinok, Slovenská republika

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

Tel. č.: 02/ 58272 172-3, 02/58272 104

Fax č.: 02/ 58272 170, email: ba@soi.sk

 

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, písomná kúpna zmluva má prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zoznam tovaru na internetovej stránke shop.rastamama.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru, predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru predávajúci môže potvrdiť prostredníctvom emailu na základe otázky kupujúceho.

 

Objednávka tovaru a spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

Objednávať tovar môžete non-stop na internetovom obchode predávajúceho. Pokiaľ z nejakého dôvodu nefunguje objednávanie v internetovom obchode, kontaktujte predávajúceho emailom alebo telefonicky.

Objednávka je záväzne akceptovaná predávajúcim po prijatí automatického emailového potvrdenia s rekapituláciou objednávky kupujúcim. Rekapitulácia objednávky obsahuje údaje o tovare, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a cene iných služieb, názov a údaje o mieste doručenia zásielky, prípadne fakturačné údaje, ak sú potrebné, údaje o cene a spôsobe dopravy.

Objednávky uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu shop.rastamama.sk sú záväzné. Pred odoslaním objednávky zaškrtnutím políčka "Kupujúci sa oboznámil s obchodnými podmienkami " a následným odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito všeobecným obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky, ktorá obsahuje tovar zahŕňajúce fajčiarske príslušenstvo, kupujúci potvrdzuje, že dosiahol vek 18 rokov.

V lehote do 24 hodín od odoslania objednávky, môže kupujúci kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo emailom a oznámiť mu zrušenie objednávky. Ako identifikátor objednávky bude použité číslo objednávky uvedené v potvrdzovacom emaily alebo emailová adresa kupujúceho. V prípade takéhoto zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky, ktoré súvisia so zrušením objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim vopred, bude kupujúcemu táto finančná čiastka vrátená v lehote do 15 dní na ním uvedený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky odoslanej z internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho a potvrdenej kupujúcim tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal kritériá stanovené platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak došlo k vypredaniu alebo nedostupnosti tovaru a predávajúci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode predávajúceho, a to v prípade, že sa s kupujúcim nedohodne na náhrade vypredaného produktu alebo služby. O zrušení objednávky bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim vopred, bude kupujúcemu táto finančná čiastka vrátená v lehote do 15 dní na ním uvedený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti.

Kupujúci je povinný nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode shop.rastamama.sk sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Ak sa v čase objednania tovaru ceny výrazne zmenia a dodávateľ nás na túto skutočnosť vopred neupozorní, vyhradzujeme si právo zmeny cien, zákazníka však o tom upovedomíme s tým, že objednávku nám buď potvrdí alebo ju zruší.

Dokladom o kúpe tovaru kupujúcim je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke. K cene tovaru je pripočítané poštovné, ktorého výška je závislá od spôsobu dodania tovaru.

 

Spôsob prevzatia tovaru

Tovar je možné prevziať osobne alebo prostredníctvom kuriérskej a doručovacej spoločnosti.

Ak si kupujúci, ktorý sa rozhodol pre osobné prevzatie tovaru, zakúpený tovar neprevezme do 14 dní od vyzvania predávajúceho, bude sa mu účtovať poplatok za skladovanie tovaru vo výške 15 Eur za každý začatý kalendárny mesiac vrátane mesiaca, kedy došlo k uplynutiu uvedenej 14-dňovej lehoty. Ak výška poplatkov za skladovanie neprevzatého tovaru presiahne hodnotu daného tovaru, zakúpený tovar prepadá v prospech predávajúceho.

Ak si kupujúci, ktorý sa rozhodol pre doručenie tovaru prostredníctvom kuriérskej a doručovacej spoločnosti, neprevezme zásielku na adrese uvedenej v objednávke v rámci lehoty na uloženie zásielky a zásielka sa tým pádom vráti späť na adresu predávajúceho, opätovné zaslanie sa uskutoční až po uhradení poplatku vo výške 30 Eur na základe výzvy predávajúceho. Ak kupujúci neuhradí uvedený poplatok do 14 dní od výzvy predávajúceho, bude sa mu účtovať poplatok za skladovanie tovaru vo výške 15 Eur za každý začatý kalendárny mesiac vrátane mesiaca, kedy došlo k uplynutiu uvedenej 14-dňovej lehoty. Ak výška poplatkov za skladovanie neprevzatého tovaru presiahne hodnotu daného tovaru, zakúpený tovar prepadá v prospech predávajúceho.

 

Cenník doručovania v Slovenskej republike

Slovenská pošta pri platbe vopred prevodom - 3 €

Slovenská pošta, dobierka - 4 €

Kuriérska služba - 7,20 €

Pri nákupe nad 100 € je poštovné a balné zdarma.

 

Dodacia lehota

Tovar odosielame najneskôr do 15 pracovných dní, spravidla však do 7 pracovných dní. Do uvedených lehôt sa nezapočítavajú dodacie lehoty doručovateľskej služby.

 

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručnú doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Reklamáciu na veci, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho v ktorejkoľvek predajni. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Neoprávnená reklamácia

Záruka sa nevzťahuje na vady produktov spôsobené dopravou, pokiaľ ju zaisťuje kupujúci a ďalej na vady vzniknuté:

 • bežným opotrebovaním;
 • nesprávnym užívaním či nesprávnym skladovaním produktu;
 • porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na produkte sú, poškodením či odstránením označení obchodného mena firmy predávajúceho z produktu;
 • neodborným zásahom, inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou; neodborným zásahom sa rozumie tiež akékoľvek popisovanie produktu nezmývateľnými písacími prostriedkami;
 • používanie, umiestňovanie, uskladňovanie produktov v nevhodných podmienkach pokiaľ ide o teplotu, vlhkosť, prašnosť;
 • nesprávnou údržbou alebo zanedbaním potrebnej údržby;
 • v dôsledku vyššej moci či nesprávnej alebo neodbornej manipulácie;
 • v dôsledku jednania (konania či zabudnutí) tretej osoby alebo kupujúceho;
 • v dôsledku užívania produktu iným než obvyklým spôsobom alebo v rozporu s jeho účelovým určením;
 • na chyby spôsobené mechanickým alebo chemickým poškodením.

Všetky náklady vzniknuté predávajúcemu v dôsledku uplatnenia neoprávnenej reklamácie zo strany kupujúceho sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu v plnej výške nahradiť.

 

Odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru)

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (napríklad potraviny, pri ktorých je uvedená lehota na spotrebu ako „spotrebujte do“),
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad potraviny, ktorých obal spotrebiteľ otvoril alebo narušil alebo kozmetické výrobky, ktorých obal bol spotrebiteľom otvorený),
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.www.mhsr.sk.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na tejto linke.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad zakúpené oblečenie by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.

 

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na shop@rastamama.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 tohto zákona. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § vyššie uvedeného zákona.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na linke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Ochrana osobných údajov

Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu v zákazníckej sekcii po prihlásení.

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám - doručovacím spoločnostiam (kuriérom). Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka (v rozsahu e-mailová adresa) spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“ pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v internetovom obchode predávajúceho.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám.

Marketingový informačný systém predávajúceho je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,
 • informácie o spracúvaní osobných údajov,
 • zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

 • spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 • alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory - cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa internetového obchodu v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená ich umiestnením na webstránke internetového obchodu predávajúceho.

Odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

 

V Pezinku, dňa 1.1.2021.